Projecten

Een overzicht van verrichte opdrachten de laatste jaren.
 • Trainer VO-content en Wikiwijs (2012 - 2013)
  Omschrijving: Stichting VO-content is een initiatief 'van scholen voor scholen'. VO-content laat complete digitale leerlijnen (Stercollecties) ontwikkelen, open en interactief. Wikiwijs is het open platform voor digitaal leermateriaal waar docenten leermateriaal vinden, maken en delen. Marian Schelvis geeft in opdracht van VO-content workshops over de stercollecties voor docententeams in het VO. In opdracht van de Open Universiteit geeft zij trainingen Wikiwijs in alle sectoren van het onderwijs. Daarnaast is zij o.a. inzetbaar voor maatwerktrainingen, advies, implementatie en projectbegeleiding op het gebied van digitale leermiddelen.
  Meer info...
 • Advisering onderwijsbureau ArtEZ Enschede (2012)
  Omschrijving: ArtEZ Academie voor Art & Design verzorgt opleidingen op zowel bachelor- als masterniveau. De Academie voor Art & Design Enschede verzorgt bachelor opleidingen Fine Art en Cross Media Design. Het propedeusejaar in Enschede is voor beide studierichtingen hetzelfde.Op dit moment implementeert ArtEZ Osiris als studentvolgsysteem. Ook de procedures rondom de studentendossiers worden hierop aangepast. SchelVision ondersteunt ArtEZ bij het implementeren van deze nieuwe werkwijze op het onderwijsbureau Enschede.
  Meer info...
 • Projectleiding Implementatie Studielink PThU (2011)
  Omschrijving: In 2007 is het landelijke systeem ten behoeve van de inschrijving van studenten in het Hoger Onderwijs Studielink door de Stichting Studielink ingevoerd. Alle instellingen in het Hoger Onderwijs, waaronder PThU, zijn of worden aangesloten op dit systeem zodat het inschrijfproces in de nabije toekomst efficienter en doelmatiger kan worden uitgevoerd. De doelstelling van het project is het treffen van alle noodzakelijke voorbereidingen voor de inrichting en de implementatie van Studielink binnen PThU per 1 oktober 2011. Met behulp van Studielink zullen toekomstige studenten zich via het internet aanmelden en inschrijven voor opleidingen van PThU. De huidige studenten kunnen zich vanaf 2012 met Studielink herinschrijven voor een volgend studiejaar.
  Meer info...
 • Projectbegeleiding Mediawijsheid Expertisecentrum (2010-2011)
  Omschrijving: Het ministerie van OCW stelde in 2010 600.000 euro beschikbaar om te besteden aan nieuwe projecten m.b.t. het bevorderen van mediawijsheid. Deze stimuleringsregeling bood netwerkpartners van het Mediawijsheid Expertisecentrum (www.mediawijzer.net) de mogelijkheid de samenhang tussen verschillende bestaande initiatieven op het gebied van mediawijsheid te versterken door initiatieven te bundelen, te ordenen en in samenhang verder te ontwikkelen of om nieuwe initiatieven te starten. Uiteindelijk zijn na een selectieprocedure 5 projecten geselecteerd en uitgevoerd. Op het evenement Tijd voor Mediawijsheid (IPON 2011) zijn de projecten gepresenteerd.
  tijdvoormediawijsheid.jpg

  Meer info...
 • Verbetering overdracht zorgleerlingen PO-VO (2009-2011)
  Omschrijving: Alle scholen in de regio van samenwerkingsverband Koers VO maken sinds het schooljaar 2009 - 2010 gebruik van het platform Onderwijs Transparant bij de overgang van zorgleerlingen van PO naar VO. Dit gebeurt in het kader van het traject De Zorgleerling in Beeld.
  Meer info...
 • Hands On ICT (HOI) workshops (2010)
  Omschrijving: SchelVision heeft in overleg met scholengemeenschap Melanchthon het zogenaamde HOI-concept ontwikkeld. HOI staat voor Hands On Ict, een werkwijze waarbij docenten(teams) in workshops hands on leren werken met ict en nieuwe media, maar dit ook direct (onder begeleiding) leren toepassen in hun onderwijs. Kenmerken van het werken met het HOI-concept zijn o.a.:
  - HOI workshops worden op maat gemaakt
  - eerste initiatief ligt bij de docenten/school zelf
  - op de dagelijkse onderwijspraktijk gericht
  - workshops worden altijd gevolgd door concreet project
  - projectmatige aanpak waardoor grotere slagingskans
  - uit HOI voorvloeiende projecten zijn overdraagbaar
  Meer info...
 • Projectcoaching EXPO (2010)
  Omschrijving: EXPO staat voor experimenteren met ict in het po. Dit is een regeling waarbij basisscholen deel kunnen nemen aan onderzoek naar de door hen gebruikte ict-toepassing op de eigen school. Zo  krijgt de school inzicht in de effecten van de toepassing en anwoorden op vragen als: presteren de leerlingen hiermee beter? wordt er tijd bespaard? etc. Uiteraard is het de bedoeling dat de onderzoeksresultaten breed beschikbaar worden gesteld in de sector. Hier staat een financiele vergoeding voor de school tegenover.
  Alle scholen die zich hier voor hadden ingeschreven, kregen de mogelijkheid om een projectvoorstel en begroting in te dienen. Daaruit werden een aantal scholen gekozen die daadwerkelijk in aanmerking kwamen voor het onderzoek.
  Meer info...
 • Implementatietraject LVS Wolfsbos (2009-2010)
  Omschrijving: Vanaf 1 september 2009 t/m mei 2010 begeleidde  SchelVision regionale scholengemeenschap Wolfsbos in Hoogeveen bij de implementatie van een digitaal leerlingvolgsysteem, die in vier fasen zal gaan plaats vinden.
  Meer info...
 • Projectbegeleiding MBO Verbonden met ICT (2008 - 2009)
  Omschrijving: Het ministerie van OCW heeft samen met de MBO-sector geinventariseerd voor welke onderwijsprioriteiten ICT-instrumenten het best ingezet kunnen worden. Ook is onderzocht welke knelpunten in het gebruik van ICT op scholen met voorrang om een oplossing vragen. Dit heeft geleid tot het actieplan Verbonden met ICT. Het actieplan bestaat uit vier deelonderwerpen: Streaming Media, Gaming, Repository en Web 2.0. In alle gevallen wordt nagedacht over de rol van het ontwikkelde materiaal in het curriculum en lesprogramma en wordt nagedacht over de activiteiten die verder moeten worden ondernomen om het materiaal zinvol in te zetten.
  Meer info...
 • Pilotimplementatie digitaal leerlingvolgsysteem Melanchthon (2008 - 2009)
  Omschrijving: Melanchthon is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, met negen vestigingen in Rotterdam, Bergschenhoek en Bleiswijk. Men wil het digitaal leerlingvolgsysteem (LVS) in @VO in de volle breedte benutten.
  Meer info...
 • Geen leerling tussen wal en schip (2007 - 2009)
  Omschrijving: Het Rotterdamse samenwerkingsverband KOERS-VO heeft in 2006 en 2007 twee onderzoeken uitgevoerd naar de problematiek rond leerlingen die vanuit het basisonderwijs moeilijk plaatsbaar zijn in het VO, de zogenaamde "drenkelingen".
  Meer info...
 • Projectbegeleiding regelingsprojecten (2006 - 2008)
  Omschrijving: De Stichting Kennisnet stimuleert op verschillende manieren vernieuwende projecten voor het onderwijsveld. Hiertoe zijn een aantal stimuleringsregelingen opgezet. Schelvision heeft de projectbegeleiding uitgevoerd voor een aantal projecten binnen deze regelingen.
  Meer info...
 • Begeleiding Melanchthon Via (2006 -2009)
  Omschrijving: Via Melanchthon is een moderne school in het centrum van Rotterdam, waar leerlingen hun eigen leerroute volgen naar een diploma vmbo-tl, havo of vwo. Op deze vernieuwingsschool (volgens scenario 4) heeft iedere leerling een eigen laptop en is de lesstof in thematische blokken verwerkt. ICT wordt hier veelvuldig ingezet bij het leren.
  Meer info...
 • Opzet on-line helpsysteem voor Datawerken (2006 - 2007)
  Omschrijving: Datawerken maakt professionele software voor organisaties in de zorg- en welzijnssector. RegiPro.Net is een web-based applicatie voor client- en activiteitenregistratie, in 2007 door Datawerken op de markt gebracht.
  Meer info...
 • Digitaal Leerlingvolgsysteem VO (2003 - 2006)
  Omschrijving: Vanuit de vraag naar een goed inzetbaar digitaal leerlingvolgsysteem binnen Rotterdam is uiteindelijk een groot landelijk project ontstaan met als resultaat een leerlingvolgsysteem ingebouwd in de meest gebruikte schooladministratiesystemen: @VO en Magister.
  Meer info...
 • Digitale Leeromgeving Zuiderparkcollege (2003 - 2004)
  Omschrijving: In de digitale leeromgeving (DLO) van het Zuiderparkcollege kunnen docenten o.a. hun lesmateriaal aanmaken binnen een contextrijke setting. Leerlingen kunnen op deze wijze samenwerkend en productief leren, zelf hun resultaten bijhouden en hun producten bewaren in een digitaal dossier. Daarbij wordt rekening gehouden met de principes van Taalgericht Vak Onderwijs (TVO).
  Meer info...
 • Klikken Mag: een educatieve website voor het basisonderwijs (2003)
  Omschrijving: Klikken Mag! is een interactieve website voor  leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs.
  Meer info...
 • Overige projecten
  Omschrijving: Enkele overige uitgevoerde opdrachten:
  Meer info...